Loading...

Klantenservice

Home / Webshop / Klantendienst

Algemene voorwaarden: verkopen op afstand

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

De consument heeft het recht aan SamElek mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

1.    Identificatie van de verkoper

SamElek bvba, hier handelend onder de naam SamElek.be (verder aangeduid als “SamElek”).

Kneippstraat 204

3600 Genk - België

Tel. +32 89 23 53 10 (kantooruren)

E-mail : .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Ondernemingsnummer: 0657.835.093

Btw-nummer: BE0657.835.093

2.    Definities

“algemene voorwaarden”: onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van SamElek.

“klant”: elke (rechts)persoon, al dan niet consument, die een bestelling plaatst bij SamElek.

“consument”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

3.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SamElek, alsmede op alle met SamElek aangegane overeenkomsten.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen SamElek en de klant onderworpen aan huidige algemene voorwaarden. Onder geen enkel beding kunnen bestellingen geplaatst door de klant bij SamElek beheerst worden door de eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden van de klant.

SamElek kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

SamElek is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument".

4.    Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. De aanvaarding van huidige algemene voorwaarden vormt eveneens één van de te doorlopen stappen. Vervolgens kiest hij de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “bevestig bestelling” in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij afhaling voorzien is).

SamElek zal, mits zij de bestelling aanvaardt, een bevestiging van voornoemde bestelling versturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres. 

De catalogus met producten en hun omschrijving die op http://samelek.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van hogervermelde bevestigingsmail is de koop gesloten. Een overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd.

SamElek behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan SamElek weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die SamElek besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

De klant en SamElek komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen, dit in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

In geval van overmacht kan SamElek haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige vergoeding.

5.    Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SamEleK worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de klant medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de klant medegedeeld.

6.  Betaling

Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:

Overschrijving [BANKREKENING]
Bancontact/Mister Cash, 
KBC Online
CBC Online
ING HomePay,
Belfius Direct Net
VISA
Mastercard

Meastro
iDEAL
Sofort Überweisung (DE)
Sofort Überweisung (IT)
Sofort Überweisung (AT)
DirectEbanking (FR)

Bij bestellingen via de winkel (showroom) kan op de volgende manieren worden betaald:

Contant
BancontacT/Mister Cash,
Visa
MasterCard

SamElek kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalings-mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.[A3] 

In het geval door SamElek een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SamElek is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door de klant is klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SamElek, als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is SamElek bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Ook worden in zulk geval de eventuele nog niet opeisbare facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar.

7.    Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SamElek ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur op een werkdag zijn geplaatst binnen de 5 dagen te verzenden.

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een consument geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden en kan de klant omwille van een overschrijding van de leveringstermijn geen vergoeding van SamElek vorderen noch omwille van deze reden de overeenkomst beëindigen.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. SamElek streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen telefonisch of per e-mail aan de klant te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft SamElek het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

De klant is verplicht het gekochte goed binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is SamElek gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

8.    Gebreken en klachttermijn

De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de klant binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan klant (konden) worden geleverd), aan SamElek schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in punt 9 wordt uiteengezet, zijnde een regeling dewelke enkel geldt voor een consument, is de klant niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de klant. SamElek is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de klant, aan de klant terug te zenden. Onder geen beding kan SamElek in zulk geval gehouden zijn het aankoopbedrag terug te betalen aan de klant.
 

9.    Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor verkoop op afstand aan consumenten.

De consument beschikt, ingeval van een verkoop op afstand, over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

De consument kan op zijn herroepingsrecht beroep doen door binnen de hierboven vermelde termijn de goederen terug te sturen, samen met het op de website van SamElek beschikbaar formulier dat de consument verder dient in te vullen.

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn voor goederen in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd.

Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het herroepingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom.

Het product dient vervolgens in de staat waarin de consument het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan SamElek, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SamElek binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan SamElek betaalde aankoopbedrag, dit middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat SamElek van de consument hiertoe aangewezen heeft gekregen.

SamElek is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De consument kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de consument welke verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de consument kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van SamElek binnen een termijn van veertien (14) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

10.   Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat desalniettemin over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

11.   Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door SamElek geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, SamElek in kennis te stellen. Consumenten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien SamElek om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een klant die geen consument is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SamElek of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

12.   Overmacht

In geval van overmacht is SamElek niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. SamElek is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, terrorisme, embargo’s, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13.   Intellectuele Eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij SamElek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SamElek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

14.   Persoonsgegevens

SamElek zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement. SamElek neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

15.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SamElek, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het ressort Antwerpen (afdeling Tongeren) of het gerechtelijke arrondissement Limburg (afdeling Tongeren), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

16.   Diverse bepalingen

De maatschappelijke zetel en de showroom van SamElek is gevestigd te 3600 Genk, Kneippstraat 204. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan SamElek op voormeld adres of naar het e-mail adres .(JavaScript must be enabled to view this email address).

De SamElek klantenservice (+32 (0)89 23 53 10) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
SamElek streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan SamElek, wordt de Consument in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van SamElek een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen, samen met de geplaatste bestelling, de volledige overeenkomst tussen de klant en SamElek met betrekking tot de erin opgenomen materie.