Loading...

Klantenservice

Home / Webshop / Klantendienst

Algemene voorwaarden: project verkoop

1.Identificatie van de aannemer

SamElek BVBA, hier handelend onder de naam SamElek.be (verder aangeduid als “SamElek”).

Kneippstraat 204

3600 Genk - België

Tel. +32 89 23 53 10 (kantooruren)

E-mail .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Ondernemingsnummer: 0657.835.093

Btw-nummer: BE0657.835.093

2.Definities

“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene aannemingsvoorwaarden van SamElek.

“Klant”: elke (rechts)persoon, al dan niet consument, die een overeenkomst afsluit met SamElek.

“Overeenkomst”: de contractuele afspraken tussen SamElek en de klant, met inbegrip van de offerte en de algemene voorwaarden

“Opdracht”: de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst afgesloten tussen SamElek en de klant

3.Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van SamElek, alsmede op alle met SamElek aangegane overeenkomsten, met betrekking tot het geheel van de aan Samelek gevraagde en toevertrouwde werken.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen SamElek en de Klant onderworpen aan huidige Algemene Voorwaarden. Onder geen enkel beding zijn eventuele algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden van de Klant of van enige derde partij van toepassing.

2. SamElek kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord blijven op lopende overeenkomsten steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

4.Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte door de Klant wordt aanvaard. Indien de Klant de uitvoering van de Opdracht laat aanvatten na ontvangst van de offerte, impliceert dit het akkoord in hoofde van de Klant met de Overeenkomst, met inbegrip van huidige Algemene Voorwaarden.

2. De Klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan SamElek verstrekt. De Klant bevestigt en garandeert dat op de plaats van levering/montage aan alle voorwaarden is voldaan om de Opdracht, conform de wet, de Overeenkomst en alle regels van de kunst uit te kunnen voeren. De Klant zal SamElek integraal vergoeden en in voorkomend geval vrijwaren voor enige schade of vordering voortvloeiend uit de niet-naleving van deze verplichting.

3. Behoudens andersluidende bepaling is een offerte van SamElek geldig gedurende 30 dagen.

5.Omvang van de Opdracht

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de Opdracht zal het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de Overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van SamElek inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst, zal in hoofde van de Klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van voornoemde mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

6.Prijsbepaling en herziening

1. De prijzen zoals opgegeven in de offerte, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen, worden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door SamElek en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn.

2. Behoudens andersluidende bepalingen zijn de voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator niet in de offerte inbegrepen. Deze voorzieningen zullen aldus worden doorgerekend aan de Klant.

7.Leveringen en termijnen

1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Enige laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de Klant niet toe de Overeenkomst te verbreken of te ontbinden dan wel om enige schadevergoeding te vorderen of om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of SamElek er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz. die zich bij SamElek dan wel bij haar leveranciers voordoen.

2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, in voorkomend geval te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

3. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, zal de Klant op zijn kosten de werf en/of de toegang tot het magazijn normaal toegankelijk maken. In ieder geval zijn SamElek, haar onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de Klant achter.

4. De Klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de Klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de Klant gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De Klant zorgt voor een zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

8.Uitvoering van de Opdracht - Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

1. De uitvoering van de Opdracht zal gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De Klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

2. Voor de uitvoering van de Opdracht is SamElek bevoegd om beroep te doen op derden.

3. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt de Opdracht geacht definitief aanvaard te zijn indien er binnen de acht dagen na uitvoering van de Opdracht geen bemerkingen per aangetekend schrijven werden overgemaakt aan SamElek. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

4. SamElek is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten en de kleur voor de Klant een wezenlijk bestanddeel van de Overeenkomst uitmaken.

5. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

6. De zichtbare gebreken of de niet-conformiteit welke van bij plaatsing en/of levering bestonden moeten binnen de acht kalenderdagen aangetekend worden gemeld bij SamElek. Zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard. Voor zover er in de Overeenkomst in een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of niet-conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

7. In geen geval is SamElek aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de Klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.

8. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in artikel 8.1.

9. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt SamElek de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende één jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in artikel 8.1, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de Klant of diens aangestelden. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de Klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan SamElek aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

10. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

11. SamElek kan niet aansprakelijk gesteld worden:

voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de Klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van SamElek, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
Voor schade ten gevolge van het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden, vorst- of vochtschade, en de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet in overeenstemming is met de technische voorschriften van de leverancier en/of SamElek;
voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van SamElek. SamElek is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De Klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen SamElek.

12. De Klant is jegens SamElek aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan goederen van SamElek, diens aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie de Klant instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De Klant zal SamElek tevens integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

SamElek is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de Klant aan SamElek toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan SamElek gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De Klant is jegens SamElek en via integrale vrijwaring van SamElek jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan SamElek door de Klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

13. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van SamElek beperkt tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

In geen geval kan SamElek gehouden zijn tot vergoeding van enige indirecte schade voortvloeiend uit de uitvoering van de Opdracht, onder andere maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, het verlies van gegevens of investeringen, verlies van goodwill, imagoschade, administratieve kosten en de vertraging of onderbreking van de activiteit van de Klant of een derde partij, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een verzuim, een fout of een onachtzaamheid van SamElek, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers.

In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van SamElek is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid.

14. De Klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. Hij zal het bewijs hiervan op eerste verzoek voorleggen aan SamElek.

9.Voortijdige beëindiging / verbreking van de Overeenkomst

1. Wanneer de Overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van dit artikel verbroken wordt lastens de Klant of voortijdig beëindigd wordt door de Klant, zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs, dit zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover SamElek beschikt.

2. Elke Partij heeft het recht  om, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de andere Partij die niet geremedieerd werd binnen een periode van tien (10) kalenderdagen na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke toetsing met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding te beëindigen per aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

3. Voorts heeft SamElek het recht om de Overeenkomst zonder enige aanmaning, met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding te beëindigen per aangetekende schriftelijke kennisgeving, wanneer:

de Klant zich schuldig maakt aan bedrog of een zware fout die het in hem gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere verdere samenwerking onmogelijk wordt.

de Klant aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt of het voorwerp is van een vereffenings- of gelijkaardige procedure.

10.Betaling facturen - Klachten inzake voorschotten of facturatie

1. De door SamElek geleverde prestaties worden gefactureerd conform de afspraken opgenomen in de Overeenkomst. Indien hieromtrent geen bijzondere afspraken werden gemaakt, gebeurt de facturatie naargelang de voortgang van de werken.

2. Behoudens andersluidende akkoord zijn de facturen van SamElek betaalbaar binnen de dertig dagen.

3. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van SamElek binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

4. In geval van laattijdige betaling van een factuur, behoudt SamElek zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk op te schorten tot het moment van integrale betaling van de factuur en de kosten, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door SamElek en zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover SamElek beschikt. SamElek bepaalt in voorkomend geval zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Ingeval SamElek door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de Klant deze dienen te vergoeden.

5. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de rentevoet van 10% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van 250 euro.

6. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

11.Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdracht

1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van SamElek tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan SamElek zou toebehoren.

2. Behoudens andersluidende overeenkomst gaat het risico over op de Klant op het moment dat de goederen ter beschikking van de Klant worden gesteld in de magazijnen van SamElek, hetgeen beschouwd wordt als de levering aan de Klant. De Klant staat aldus vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

12.Bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd voor de bevoegde rechtbanken te Tongeren. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.