Loading...
Skip to Content
Home  Diensten  Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN SamElek bv

Artikel 1. Defenities
1.1   In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Verkoper”:SamElek bv met vennootschapszetel te 3600 Genk, Kneippstraat 204 gekend onder KBO nummer 0657.835.093 en bereikbaar via telefoon + 32 89  23 53 10 of per email naar info@samelek.be.
“ SamElek Verkoopvoorwaarden”: de huidige algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Verkoper die van toepassing zijn op de online en offline verkoop van Producten .
“Koper” : De  Consument of de Onderneming die met Verkoper een overeenkomst aangaat.
“Consument”:  een consument in de zin van het wetboek economisch recht, i.e. de natuurlijke persoon die Producten bij Verkoper aankoopt en gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden.
“Onderneming”: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid Producten aankoopt bij Verkoper.
“Producten”: de Producten en vrijblijvende supplementaire services in het kader van de Zelfbouwoplossingen die Verkoper aanbiedt in haar showroom, catalogus en via de webshop van www.zelektro.be
“Zelfbouwoplossingen”:  Dit zijn ‘doe het zelfbouwinstallaties’ die worden verkocht en die door Koper volledig zelf worden geplaatst onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid en waarbij Verkoper enkel vrijblijvend supplementaire services aanbiedt.
“Partijen”: Verkoper en Koper samen.
1.2   Definities opgesteld in het meervoud omvatten ook het enkelvoud en omgekeerd.


Artikel 2. Toepassing van de SamElek verkoopvoorwaarden
2.1   Deze SamELek Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online (webshop) en offline verkooppunten van Verkoper (showrooms). Deze kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Verkoper: www.samelek.be, www.illuris.eu en  www.stuff4lox.be.

2.2   Alle offertes, bestelbonnen, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Verkoper en overeenkomsten aangegaan met Verkoper zijn onderworpen aan deze SamElek Verkoopvoorwaarden.

2.3   Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Koper die afwijken van deze SamElek Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Verkoper, tenzij in het geval Verkoper deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4   Indien een clausule van deze SamElek Verkoopvoorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of onrechtmatig is, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of van dat deel van de desbetreffende clausule dat niet nietig of niet onrechtmatig is, onverlet. Partijen zullen in dat geval te goede trouw onderhandelen teneinde de strijdige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule  die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de vorige clausule en/of de clausule sowieso herleiden tot wat wettelijk aanvaardbaar is.

2.5   Voor zover deze  Verkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Artikel 3.Totstandkoming van de overeenkomst
3.1   De offertes van Verkoper vermelden expliciet de geldigheidsduur ervan. Als geen geldigheidsduur is vermeld in de offerte van Verkoper, bindt de offerte Verkoper gedurende 15 kalenderdagen met ingang van datum van uitgifte van de offerte.  

3.2   De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Koper de offerte van Verkoper heeft aanvaard of bij het plaatsen van een bestelling door Koper.


Artikel 4. Levering producten
4.1  Levertermijn:

De levertermijn wordt opgegeven in de offerte en/of op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Bij gebreke aan opgave van een levertermijn in de offerte en/of op het ogenblik van plaatsen van de bestelling, geldt dan een levertermijn 16 weken, die begint te lopen de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Voormelde levertermijnen zijn bindend in hoofde van Verkoper t.a.v. Consumenten maar niet essentieel, tenzij dit zo expliciet is opgenomen in de offerte of bestelbon.

T.a.v. Ondernemingen zijn opgegeven levertermijnen indicatief en en kan er geen aansprakelijkheid weerhouden worden in hoofde van Verkoper in geval van overschrijding van de indicatief opgegeven levertermijn, tenzij in geval van opzettelijke fout van Verkoper.


4.2  Plaats levering.

De levering van de Producten geschiedt op de plaats vermeld in de overeenkomst.

Indien de levering dient te geschieden op het adres van Koper of een andere plaats buiten het verkooppunt van Verkoper, zal het transport van de Producten worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door Verkoper op risico van Verkoper en dient Koper de Producten in ontvangst te nemen op voorziene leverdatum. Bij gebreke aan inontvangstneming door Koper op voorziene leverdatum, zal een eventuele kost verbonden aan een nieuw uit te voeren transport aan Koper worden doorgerekend.


Artikel 5. Inhoud website/catalogi
5.1   Verkoper streeft ernaar de Producten zo gedetailleerd mogelijk voor te stellen op haar website en in catalogi teneinde Koper in staat te stellen een goede beoordeling te maken van de Producten. Online afbeeldingen van Producten zijn evenwel louter illustratief en garanderen geen exacte kopieën voor Koper.

5.2   De inhoud van de website en catalogi van Verkoper en daarin opgenomen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Verkoper.

 

Artikel 6.  Plaatsing van producten-zelfbouwoplossingen
6.1   Montage aansluiting, installatie en/of plaatsing van Producten en van Zelfbouwoplossingen geschiedt altijd volledig op risico en eigen verantwoordelijkheid van Koper.

6.2   In het kader van Zelfbouwoplossingen, biedt Verkoper desgevallend beperkte supplementaire diensten aan dewelke terug te vinden zijn op www.samelek.be en dewelke ondergeschikt zijn aan de verkoop van de materialen. Meetstaten en desgevallend het uitvoeringsplan dat ten titel van service door Verkoper wordt afgeleverd, worden opgesteld op basis van gegevens aangereikt door Koper. Koper is dan ook geheel verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem aangereikte gegevens. Verkoper is niet verantwoordelijk indien Koper achteraf zelf wijzigingen doorvoert aan het uitvoeringsplan dat enkel is afgeleverd ten titel van service.

 

Artikel 7. Prijs
7.1   Prijs van de Producten: De prijs van de Producten omvat de belasting over de toegevoegde waarde en andere overige taksen. Tenzij anders expliciet schriftelijk overeengekomen, zijn de kosten van transport en eventuele supplementaire diensten niet in de prijs van de Producten inbegrepen.

7.2   Onder bepaalde strikte wettelijke voorwaarden kan Koper genieten van een verlaagd Btw-tarief (6% in plaats van 21%). Het vervullen van de voorwaarden om van dit verlaagd Btw-tarief te kunnen genieten valt onder de volledige verantwoordelijkheid van Koper.

Verkoper gaat uit van het normaal toepasselijk tarief ( op heden 21%), tenzij Koper effectief aantoont dat de verkoop van Producten hetzij Zelfbouwoplossingen effectief  in aanmerking komt voor het verlaagde tarief (6%) en Koper ter zake een ondertekende verklaring op eer voorlegt aan Verkoper. Eventuele a posteriori navorderingen BTW zullen op Koper worden verhaald, indien het verlaagd Btw-tarief onterecht werd toegepast.

7.3   Verkoper is gerechtigd haar prijzen te allen tijde aan te passen. Dergelijke prijswijzigingen hebben geen invloed op offertes waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en op lopende overeenkomsten met Koper.

7.4   Verkoper is verder gerechtigd de overeengekomen prijs van lopende offertes en bestaande overeenkomsten te wijzigen, indien Verkoper dergelijke prijswijziging kan verantwoorden aan de hand van objectief aantoonbare parameters van de productie dan wel logistieke keten die een invloed hebben op de eerder  opgegeven  prijzen, zoals maar niet beperkt tot wijziging van de kostprijs van benodigde (grond)stoffen,  loonkost, transport, energieprijs e.d.m. die Verkoper zelf ondergaat of die door toeleveranciers/fabrikanten van de goederen hetzij logistieke partners aan Verkoper worden doorgerekend.  In dergelijk geval zal de eerder opgegeven prijs proportioneel worden aangepast in functie van het aandeel van de gewijzigde objectieve parameter in de eerder opgegeven prijs en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving ervan door Verkoper aan Koper. Indien Koper niet akkoord is met de gewijzigde prijs, kan hij de overeenkomst ontbinden, mits hij dit schriftelijk doet binnen de 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de doorgevoerde prijswijziging door Verkoper.

7.5   De Verkochte Producten blijven volledig eigendom van Verkoper tot de prijs ervan, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten, volledig is betaald aan Verkoper. Zolang die volledige betaling niet is gebeurd, mag Koper de Producten niet vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

7.6   Het risico op schade-verlies van de verkochte Producten gaat over op Koper op het moment van totstandkoming van de overeenkomst indien Koper een Onderneming is. T.a.v. Consumenten gaat dergelijk risico over op het moment van fysieke inontvangstneming van de verkochte Producten.

 

Artikel 8. Betaling
8.1  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen moeten alle verkochte Producten volledig worden betaald op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst.

8.2  Betaling en schadebeding

8.2.1 Voor consumenten

indien u als consument onze factuur niet tijdig betaalt, dan zullen wij u kosteloos een eerste herinnering toesturen: dat kan bijvoorbeeld gebeuren per brief, e-mail, Whatsapp, …. Wanneer u 17 dagen na verzending van deze eerste herinnering de factuur nog niet betaald heeft, dan rekenen wij een forfaitaire schadevergoeding en verwijlinteresten aan bovenop het nog verschuldigde bedrag zoals beschreven in §2.
Hoe berekenen wij deze forfaitaire schadevergoeding en de verwijlinteresten?
De forfaitaire schadevergoeding is afhankelijk van het nog verschuldigde bedrag, en wordt als volgt berekend:
Indien uw openstaande schuld 150 euro bedraagt of minder, dan rekenen wij een forfaitaire vergoeding aan van 20 euro;
Indien uw openstaande schuld 150,01 tot 500 euro bedraagt, dan rekenen wij een forfaitaire vergoeding aan van 30 euro + 10% van het saldo dat boven de ondergrens van deze schijf uitkomt;
Indien uw openstaande schuld meer dan 500 euro bedraagt, dan rekenen wij een forfaitaire vergoeding aan van 65 euro + 5% van het saldo dat boven de ondergrens van deze schijf uitkomt, met een maximum van 2000 euro.
De verwijlinteresten die wij aanrekenen zijn deze die bepaald zijn volgens art. 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze verwijlinteresten beginnen te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop wij de eerste herinnering verstuurden.  
8.2.2: Voor ondernemingen
Indien u als onderneming uw factuur niet tijdig betaalt dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het nog openstaande bedrag en met een intrest gelijk aan deze die bepaald wordt op grond van art. 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.3   Klachten m.b.t. facturen uitgegeven door Verkoper, dienen gemotiveerd binnen de acht dagen na hun verzending per email met ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven door Koper meegedeeld te worden aan Verkoper. Bij ontstentenis van klacht binnen deze termijn, wordt de Koper geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 9. Garantie
9.1  Algemene garantie van Verkoper: zichtbare conformiteit van Producten

Bij de levering van de Producten is Koper gehouden de conformiteit van de verkochte Producten na te gaan. Koper zal Verkoper onmiddellijk per email met ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven verwittigen indien hij een zichtbaar gebrek/non-conformiteit zoals onjuiste levering, onjuiste hoeveelheid etc vaststelt.

Indien eventuele zichtbare gebreken of non-conformiteiten niet schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen 48 uren na de levering van de Producten, wordt Koper geacht de verkochte Producten te hebben aanvaard en goedgekeurd en kunnen daaromtrent geen enkele klachten meer worden aanvaard.

Indien Koper tijdig, i.e. binnen de 48 uren na levering, een klacht heeft geformuleerd en deze wordt gegrond geacht door Verkoper na onderzoek, heeft Koper de keuze tussen:

- de kosteloze vervanging van het Product.

- het betalen van een vergoeding, die nooit hoger kan zijn dan de prijs die Koper voor het kwestieuze Product heeft betaald.

 

9.2  Garantie voor verborgen gebreken ten aanzien van Koper

Verkoper staat verder ten opzichte van Koper in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Ieder verborgen gebrek dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Verkoper zo spoedig mogelijk nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of in voorkomend geval had moeten ontdekken. Na verloop van 12 maanden na levering kunnen geen klachten en/of rechtsvorderingen m.b.t. verborgen gebreken nog worden aanvaard uitgaande van Koper-Onderneming.

In het geval van een bewezen verborgen gebrek heeft Koper de keuze om ofwel het Product terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel  om het Product te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen ofwel tot kosteloos herstel hetzij kosteloze vervanging van het Product.

 

9.3  Wettelijke Garantie voor consumptie-Producten ten aanzien Koper-Consument.

Naast bovenvermelde garanties vermeld onder 9.1 en 9.2,  geldt t.a.v. Consumenten mbt de verkoop van Consumptiegoederen de 2-jarige wettelijke garantie vanaf levering zoals voorzien in artikel 1649 bis e.v. van het Oud Burgerlijk Wetboek, mits kennisgeving van het gebrek aan Verkoper door Koper-Consument op straffe van verval binnen de 2 maanden nadat Koper-Consument het gebrek heeft ontdekt.

 

9.4   Bijkomende SamElek commerciële  Garantie en Specifieke Garantie van fabrikant.

Verkoper biedt naast de wettelijke garanties hiervoor vermeld onder 9.1, 9.2 en 9.3 vaak ook nog een Bijkomende SamElek Commerciële  Garantie aan. Hiervoor wordt verwezen naar de toepassingsvoorwaarden daaromtrent op de website www.samelek.be, www.illuris.eu en www.stuff4lox.be.

Verder kunnen Producten ook het voorwerp uitmaken van een bijkomende Specificieke Garantie uitgaande van de  fabrikant. Daarvoor wordt verwezen naar de garantiebepalingen van de fabrikant.

Teneinde te weten of de te koop aangeboden Producten het voorwerp uitmaken van dergelijke Bijkomende SamElek Commerciële Garantie en/of Specifieke Garantie van fabrikant en teneinde de draagwijdte daarvan te kennen, dient Koper de commerciële documentatie met betrekking tot de desbetreffende Producten en/of de website www.zelektro.be of www.ztech.eu te raadplegen.

Indien een Bijkomende SamElek Commerciële Garantie en/of Specifieke Garantie van fabrikant toepassing vindt, vangt deze aan op de datum van aankoop van het Product en dekt deze enkel de gebreken in de fabricage en kan de Koper enkel aanspraak maken op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van het Product onder garantie. Alle andere dienstverlening die de garantie met zich meebrengt [transport, eventuele plaatsing e.d.m] is betalend.

Verkoper aanvaardt enkel dergelijke Bijkomende SamElek Commerciële Garantie en Specifieke Garantie van fabrikant voor de Producten die hij zelf heeft verkocht aan Koper en mits voorlegging van een aankoopbewijs (factuur-leverbon) uitgaande van Verkoper aan Koper.

Sowieso verliest Koper de rechten verbonden aan de Bijkomende SamElek Commerciële Garantie en/of Specifieke  Garantie van fabrikant, indien Koper de voorschriften van Verkoper en/of fabrikant om daar op geldige wijze een beroep op te kunnen doen, niet heeft nageleefd.

 

9.5  Algemene bepalingen ter zake Garantie.

Garantie heeft nooit betrekking op schade of gebreken ontstaan ingevolge slijtage, onzorgvuldig gebruik of daden van derden (zoals bijvoorbeeld stroomschommelingen).

De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Verkoper is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage door Koper, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks-of montage-aanwijzingen, handleidingen en onderhoudsvoorschriften door Koper.

Het recht op garantie vervalt indien het gebrek en/of de schade is veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden, of wanneer de Producten voorzien werden van niet originele toebehoren of onderdelen die het gebrek en/of de schade hebben veroorzaakt.


Artikel 10. Aansprakelijkheidsbeperking
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Verkoper sowieso altijd beperkt tot:

vergoeding van de schade van Koper die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Verkoper en/of de vastgestelde gebreken aan de Producten
maximum het bedrag van de Prijs van de Producten vermeld in de overeenkomst tussen Partijen;
Verkoper kan nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving.

Verkoper is in elk geval niet aansprakelijk in gevallen van overmacht.


Artikel 11.Herroepingrecht voor koper-consument in geval van verkoop via webshop of op afstand
Het is Koper niet toegestaan een overeenkomst met Verkoper eenzijdig te annuleren zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper, met uitzondering van het geval van een overeenkomst met Koper-Consument gesloten via de webshop hetzij op afstand.  In dat geval kan de Koper-Consument de verkoop herroepen en de geleverde Producten terugzenden gedurende een termijn van 14 dagen. Dergelijk herroepingsrecht geldt wel niet voor producten op maat gemaakt, kabel of draad die per meter wordt verkocht, batterijen.

Indien Koper-Consument wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient hij gebruik te maken van het online formulier voor herroeping. In geval van herroeping zal Koper-Consument zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de 14 dagen na kennisgeving van het inroepen van het herroepingsrecht het Product terugsturen naar Verkoper  in de originele verpakking waarin het verkochte Product  werd geleverd.  Koper-Consument draagt zelf de kosten voor dit terugsturen.

In het voorkomend geval, kan Koper-Consument aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het verkochte Product die het gevolg is van het behandelen van het verkochte Product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het verkocht Product vast te stellen.

Mogelijks biedt de webshop naast het in deze clausule omschreven wettelijk herroepingsrecht in hoofde van Koper-Consument nog een uitgebreider recht van retour voor Koper. In dat geval zullen de daarvoor specifieke regels van retour moeten worden toegepast.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze SamElek Verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze SamElek Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn aan het Belgisch recht onderworpen met uitsluiting van het Weens Koopverdrag doch onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of beëindiging van deze SamElek Verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop de SamElek Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de zetel van Verkoper of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de  verweerder onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.

verlichting

VERLICHTING

Creëer sfeer en comfort in huis door het installeren en automatiseren van slimme lichtsferen.
verlichting

VERWARMING & KOELING

Geniet van een gezond binnenklimaat door een slimme samenwerking van je airconditioning met je ventilatie, je vloerverwarming of je radiatoren.
verlichting

ENERGIE

Verhoog het rendement van je zonnepanelen dankzij een thuisbatterij en door verbruikers automatisch in te schakelen.
verlichting

TOEGANGSCONTROLE & BEWAKING

Beveilig je woning met alarmen, intelligente toegangscontrole, elektronische sloten, rookmelders en lekdetectie.
verlichting

ZONWERING

Zet je zonwering optimaal in om verwarmingskosten te drukken en oververhitting te voorkomen.
verlichting

AUDIO

Automatiseer je audiosysteem voor muziek, alarmen, geluidsnotificaties en meer. De mogelijkheden zijn eindeloos.